תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות

תנאי השימוש באתר האינטרנט

ברוכות וברוכים הבאות.ים לאתר האינטרנט של רשת האופנה “מתאים לי” המופעל באמצעות חברת “פאלם איילנד בע”מ” (להלן:”החברה“). עצם השימוש באתר האינטרנט ובכלל זה בתכנים והשירותים הכלולים בו, יש בו כדי להעיד על הסכמת המשתמש/ת לכל תנאי השימוש כמפורט (להלן: “תנאי השימוש“).

יש להדגיש ולציין כי תנאי השימוש עשויים להשתנות מעת לעת ועל המשתמש/ת מוטלת החובה  להתעדכן בהתאם. כמו כן, יובהר ויודגש כי תנאי שימוש אלה מנוסחים לעיתים בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים כמובן, לכל המגדרים.

אתר האינטרנט מספק מידע ותכנים הקשורים לפעילות החברה ומוצריה וכן מאפשר רכישה מקוונת של  מוצרים.

המשתמש/ת רשאיות לעשות שימוש בתכנים המופיעים באתר האינטרנט, בהתאם ובכפוף לתנאים  המפורטים להלן:

הגדרות

“אתר האינטרנט” – אתר אינטרנט השייך לחברה בכתובת המתחם: www.matimli.co.il

“אתרים אחרים” – כל אתר שאינו בכתובת המתחם של אתר האינטרנט.

”משתמש/ת” – כל אדם, או תאגיד, העושה שימוש כלשהו באתר, לרבות ביצוע פעולות באמצעות האתר, והכל בכפוף  למילוי התנאים המצטברים המפורטים להן: (א) הוא כשיר לפי דין לבצע פעולות משפטיות מחייבות; (ב) הוא בגיר שמלאו לו 18 שנים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל; (ג) הוא בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי מוכר ותקף; (ד) הוא בעל תיבת דואר אלקטרונית פעילה ברשת האינטרנט.

במידה והינך קטינה (מתחת לגיל 18) או אינך זכאית לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס – הינך נדרשת ליידע את הוריך ו/או את האפוטרופוס החוקי שלך בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהיא, במסגרת האתר. על האפוטרופוס חלה אחריות ליידע את הקטינה המעוניינת לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינה בכדי לוודא שפעילות כאמור מתבצעת על-פי תנאי השימוש המוגדרים בתקנון זה.

“קניין רוחני” – כל זכות השייכת לחברה בין שהן זכויות רשומות ובין שהן זכויות שאינן רשומות לרבות: פטנטים, עיצוב, מדגמים, סימן מסחר וכינוי מקור. זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, מוניטין, סימן מסחר מוכר היטב, סימן מסחר רשום.

הדין” – הדין החל בישראל בלבד לרבות חקיקה ראשית, חקיקת משנה, נוהל וכל הוראת חוקית מחייבת אחרת החלה בישראל.

מחיר” – מחירי המוצרים כוללים מע״מ, אם חל על פי הדין, אך אינם כוללים את דמי משלוח.

רישומי המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות  הפעולות.

המידע המופיע באתר

החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר.

תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את החברה. החברה פועלת ככל יכולתה ותבחום הסבירות, לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר, אך יובהר,  כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות ובכפוף לאמור בדין החל, החברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.

המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם באתר בעת השלמת תהליך ההזמנה  (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). במידה ועודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב המשתמש/ת לפי המחירים המעודכנים.

למען הסר ספק מובהר, כי החברה אינה מתחייבת שמחירו של פריט המופיע באתר יהיה זהה למחיר  פריט זהה בחנויותיה השונות הפרושות ברחבי הארץ, וייתכן שמחירו של פריט או מוצר כלשהו המופיע  באתר יהיה גבוה או נמוך מהמחיר המוצע בחנויות.

כל משתמש/ת רשאית להשתמש באתר האינטרנט, יחד עם זאת, החברה רשאית למנוע ו/או להגביל  את השימוש של משתמש/ת כלשהי באתר האינטרנט, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומבלי הצורך  לנמק.

החברה מאפשרת לעשות שימוש באתר האינטרנט למטרות שאינן מסחריות ואיננה מאפשרת להעתיק  ו/או להשתמש ו/או לאפשר לאחרים להשתמש בתכנים מתוך אתר האינטרנט, לרבות שימוש באמצעות אתרי אינטרנט אחרים, פרסומים דיגיטליים, דברי דפוס ו/או בכל דרך אחרת.

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או  אחזור אוטומטי של תכנים מתוך אתר האינטרנט ואין ליצור ולהשתמש בכלים ו/או אמצעים לשם יצירת מאגר שיכיל תכנים מאתר האינטרנט.

אין להציג תכנים מאתר האינטרנט בכל דרך שהיא המשנים את העיצוב באתר האינטרנט ו/או מחסיר  מהם תכנים ואין לעשות באתר האינטרנט שימוש לשם פרסומות ותכנים מסחריים של גופים זולת של  החברה.

אין להציג ו/או לערוך קישור לאתר האינטרנט מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים  לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

רכישה באתר

האחריות על מילוי הפרטים ונכונותם מוטלת על המשתמש/ת כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא  תקלות, על המשתמש/ת להקפיד על מסירת פרטים נכונים, אחרת לא ניתן יהיה להבטיח את ביצוע  ההזמנה. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, וכנגד מוסרות פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים.

התשלום בגין רכישה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי. על-אף האמור לעיל, החברה שומרת  לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי ו/או אמצעי תשלומים אחרים, על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

לאחר ביצוע ההזמנה, החברה תבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר קבלת אישור מחברת  כרטיסי האשראי, תאושר ההזמנה ותישלח הודעה מתאימה למשתמש/ת, כי ההזמנה אושרה.

במקרה וההזמנה לא אושרה על-ידי חברת האשראי, ישלח למשתמש/ת הודעה על כך, יובהר ויודגש כי פעולת הזמנה ורכישה תיחשב כפעולה שהושלמה רק לאחר אימות פרטי האשראי ואישור התשלום  על-ידי המשתמש/ת וחברת האשראי.

אספקה

החברה תספק למשתמש/ת את הפריטים שאושרו, ויתכן כי האספקה תבוצע באמצעות חברת שילוח  עצמאית (חיצונית לחברה), לכתובת בישראל שהוזנה על-ידי המשתמש/ת בעת ביצוע ההזמנה.

אספקת פריטים אל כתובת היעד כרוכה בדמי משלוח אשר יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר.  המשתמש/ת תחויב בדמי המשלוח יחד עם התשלום בגין הפריטים.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת.

עם קבלת המשלוח, על המשתמש/ת לבדוק את תכולתו ואת התאמתו הן לפרטי הזמנה והן לפרטי  החשבונית שתימסר לו בעת האספקה. במקרה שתתגלה אי התאמה או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון, על המשתמש/ת להודיע על כך למוקד שירות הלקוחות של החברה בתוך יום עסקים אחד לאחר  מועד האספקה.

החברה לא תספק פריטים מחוץ לשטחי ישראל ו/או באזורים/יעדים שיש אליהם גישה מוגבלת מטעמים בטחוניים ו/או אחרים.

מובהר כי זמני האספקה המפורטים באתר ולעיל הינם זמנים משוערים וייתכנו שינויים בזמני האספקה  עקב עיכובים שאינם תלויים בחברה.

 

הקניין הרוחני

הקניין הרוחני המופיע באתר האינטרנט, שייכים לחברה באופן בלעדי, ואין למשתמש/ת רשות ו/או  אישור לעשות בו כל שימוש. מובהר בזאת, כי עצם השימוש באתר האינטרנט אין בו משום מתן הרשאה לעשות שימוש בקניין הרוחני בתכנים ובשירותים שבאתר האינטרנט, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב של החברה.

מדיניות שירות, החזרה והחלפת מוצרים שנרכשו באתר האינטרנט

לאחר ביצוע עסקת הרכישה באתר, יישלח ללקוח/ה לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרה בעת ביצוע  העסקה, מסמך המפרט את פרטי העסקה כנדרש לפי חוק הגנת הצרכן (להלן: “פרטי העסקה“).

ביטול עסקה ניתן לבצע בהתאם לתנאים שיפורטו להלן, ובאמצעות יצירת קשר עם החברה באחת מן  הדרכים ליצירת קשר המופיעות באתר האינטרנט.

בהודעת הביטול תציין הלקוחה את כל הפרטים שתתבקש המופיעים בפרטי העסקה שנשלח לה.

לקוחה רשאי לבטל את ההזמנה שביצעה באתר האינטרנט בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן,  התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“).

החלפת מוצר

במידה והינך מעוניינת להחליף מוצר אותו רכשת באתר האינטרנט ו/או לקבל עבורו זיכוי כספי, יש  להחזיר/להחליף את המוצר/ים בכל אחת מחנויות רשת מתאים לי, וכאשר המוצר באריזתו המקורית  וללא כל סימני שימוש וניתן להשיבו למלאי.

החזר כספי ברכישות מהסניפים

לקוחה תהיה זכאית להחזר כספי בגין ביטול עסקה בהתאם לתנאים הקבועים בתקנות הגנת הצרכן  (ביטול עסקה), תשע”א- 2010. (להלן: “תקנות ביטול עסקה“)

קישורים לאתרים אחרים

באתר האינטרנט עשויים להיות קישורים לאתרים אחרים ברשת האינטרנט, מובהר ומודגש כי העובדה  אתר האינטרנט מקשר לאתרים אחרים אין בה כדי להטיל על החברה חובה כל שהיא ו/או להעיד  על  הסכמת החברה לתכנים המופיעים באותם אתרים, ובשום מקרה אין בכך בכדי להטיל על ה משום  החברה אחריות בקשר לפעילותם ו/או התכנים המופיעים בהם, והחברה אינה אחראית בשום אופן או  דרך למידע ו/או לתוצאה ו/או נזק שנגרם אגב שימוש ו/או הסתמכות על אותם אתרי אינטרנט.

מדיניות פרטיות

החברה מייחסת לשמירה על הפרטיות חשיבות רבה. מדיניות פרטיות זו מפרטת אודות המידע הנשמר  ו/או נעשה בו שימוש בעת הגלישה באתר האינטרנט.

החברה תפעל ככל שביכולתה לוודא כי שירותי אתר האינטרנט יפעלו כסדרם, אך היא אינה מתחייבת  ששירותי אתר האינטרנט לא יופרעו או יסופקו כל העת וללא הפסקות ו/או טעויות ו/או תקלות, ויהיו  חסינים מפני גישה בלתי מורשית ו/או זליגת מידע לגורמים בלתי מורשים.

החברה רשאית להפסיק בכל עת את פעילות האתר כולו או מקצתו, והיא רשאית לשנות מעת לעת את  מבנה האתר ועיצובו וזמינותו, להסיר ממנו שירותים ולהוסיף לו שירותים, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר האינטרנט וכל זאת,  באופן מידי ומבלי הצורך להודיע על כך מראש.

בעת הרכישה, מתבקש/ת המשתמש/ת למסור פרטים אישיים כדוגמת: שם פרטי ושם משפחה, מספר תעודת זהות, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון. השדות שחובה למלא, יסומנו  במפורש.

הפרטים האישיים שתמסור המשתמשת יישמר במאגר המידע של החברה, ועצם מסירת הפרטים מהווים את הסכמתך שפרטים אלו יישמרו וינוהלו במאגר מידע של שירות הלקוחות של החברה.

עם אישור המשתמש/ת למשלוח הודעות בדיוור ישיר הרי שהיא מוסרת בזאת לחברה את הסכמתה  לקבלת מידע פרסומי ופניות בדיוור ישיר, ולמשתמש/ת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה  בעניין זה והכל בכפוף לאמור בסעיף 30א’ לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982.

המידע שבמאגר ישמש אך למטרה שלשמה הם נמסרו ו/או לפעולתו התקינה ופיתוחו של אתר האינטרנט והכל בכפוף לכל דין ולתנאי השימוש.

החברה מתחייבת שלא להעביר לצדדים שלישיים את המידע שנאסף אגב הפעילות באתר האינטרנט,  אלא במקרים אלה:

  • מקרה של הפרת תנאי השימוש באתר האינטרנט או כאשר מתעורר חשש לביצוע פעולה בניגוד  לדין.
  • במקרה שבו חלה על החברה חובה על פי דין למסור את המידע.
  • לצורך ניהול הליך משפטי שהחברה צד לו.

מידע כללי

בעת השימוש באתר האינטרנט, החברה עשויה לאסוף מידע כללי בקשר לגלישה באתר האינטרנט,  לרבות תכנים ותגובות, ו/ או פרסומות ו/או מידע לגבי מוצרים, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, נתוני הגלישה כגון: כתובת אינטרנט (IP Address) שבאמצעותם ניגשת לאתר, סוג הדפדפן וכד’. עוד מובהר בזאת כי החברה רשאית להסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים בקשר עם ניתוח המידע כאמור.

אתר האינטרנט עשוי לעשות שימוש ב- “עוגיות” (Cookies) לצורך פעולתו התקינה והשוטפת. במידה והמשתמש/ת אינו מעוניין שיעשה שימוש ב- “עוגיות” כאמור, ניתן למנוע זאת, על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן.

אתר האינטרנט עשוי לעשות שימוש בכלי הניתוח Google Analytics על מנת לנטר ולנתח את הפעולות באתר האינטרנט. יובהר כי הניתוח מתבסס על מידע  אנונימי בלבד ואין שימוש במידע כדי לזהות את המשתמש/ים.

בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הפרטיות“) – כל אדם זכאי לעיין במידע המאוחסן במאגר המידע הנוגע אליו, והוא רשאי לפנות בבקשה בכתב  כאמור.

תניית שיפוט ושיפוי

לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב בישראל תהיה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך הנוגע  לפעילות האתר ו/או תכניו ו/או רכישה שבוצעה דרכו ו/או כל עניין אחר הנובע ו/או הקושר את אתר  האינטרנט ועל פי הדין החל בישראל בלבד. עוד מוסכם ומוצהר כי לא תישמע כל טענה בדבר פורום  בלתי נאות לעניין סמכות השיפוט.

המשתמש/ת מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד,  אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה.